Historik

Hökmossens Gård ligger strax efter viadukten från Älvsjö mot Hägerstensåsen på Hökmossevägen.

Första gången krontorpet Hökmåsen omtalas är i en akt från Krigsarkivet från år 1748. Den 5 augusti år 1776 sålde Arren von Kapelman, Bellmans svåger, ägare till Hägerstens Gård, frälseskattetorpet Hökmossens Gård eller Kristineberg för 600 dlr till Johan Rydgren, köksvaktaren vid Kungliga slottet.

Avstyckningen skedde på den del av Hägerstens skog och utmarker som låg vid den så kallade Hökmossen, en mosse som låg i området Torpet fick namnnet efter mossen.

1825 ås jordbok upptar gården som torp under Västberga gård. Åkermärken var på 17 har. Hökmossen Gård består av en huvudbyggnad och två små flygelbyggnader. De tre byggnader som finns kvar idag utgjorde inte hela Hökmossen Gård.

Lite längre upp mot Mellanbersvägen låg statarbyggning, mjölkkammare, magasin, loge, stall, fähus, svinhus, vagnshus, brunn och en ankdamm.

Från år 1935 ägs Gården av Stockholms stad och är begränsad till den lilla tomten alldeles bakom bullerplanket mot E4:an. Marken arrenderades ut tills jordbruket upphörde då marken bebyggdes i början av 1940-talet med s k barnrikehus, vilka nu omger gården.

1964 påbörjades ombyggnad till ungdomsgård. Gården hyrdes ut till olika föreningar i Hägersten och byggnaderna har rustats upp ytterliggare. Från och med 1997 förvaltas gården av Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

År 1994 bildades Kulturföreningen Hökmossens Gård med hjälp av medlemsavgifter, lotterier, basarer, aktioner samt gåvor. Pengarna går till vår verksamhet, som är studiecirklar, litterära caféer och anordnandet av kulturresor. Vi planerar också utgivandet av en tidning.

Från årsskkiftet år 2000 förvaltas gården av Kulturföreningen Hökmossens Gård.